Photo: Ian Daisley

Tap Along

A push along tap dancing machine.

Video: John Coombes